Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van al de offertes en overeenkomsten van de ACCU & CO BVBA (hierna: “ACCU”). De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze in hun geheel te hebben aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De toepassing van de eigen algemene voorwaarden van de klant wordt integraal uitgesloten.
Enkel de offerte van ACCU, de door haar ondertekende overeenkomsten en deze algemene voorwaarden zijn bindend tussen partijen, met uitsluiting van alle andere documenten.
De overeenkomst tussen de klant en ACCU komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging of door een (gedeeltelijke) uitvoering ervan.

2. PRIJZEN

De prijsoffertes zijn vrijblijvend en hebben een uitdrukkelijk bepaalde geldigheidsduur. Na verstrijking van de geldigheidsduur heeft ACCU het recht de offerte aan te passen. De offerte wordt opgesteld op basis van de door de klant aan ACCU bezorgde gegevens. ACCU is niet verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens. De prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds exclusief B.T.W. en verzendingskosten.
Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de klant vallen. De gedane bestelling kan niet gewijzigd worden, dan tenzij hieromtrent tussen ACCU en de klant een schriftelijk akkoord is tot stand gekomen.

3. LEVERING EN UITVOERING

De leveringstermijnen zijn enkel bij wijze van inlichting opgegeven en zijn nooit bindend.
Wanneer de levering ten gevolge van overmacht (zoals bv. staking, oproer, overstromingen, weerverlet, ziekte en schaarste aan grondstoffen) tijdelijk wordt geschorst, zal de leveringstermijn verlengd worden zonder dat dit recht kan geven op enige vergoeding.
Tenzij uitdrukkelijk andersluidend beding kan geen enkele vorm van schadevergoeding, noch de verbreking van de overeenkomst, wegens niet-levering binnen de overeengekomen termijn gevorderd worden indien de levering niet binnen de overeengekomen termijn gebeurt, behalve indien de termijn opzettelijk niet werd nageleefd of indien de laattijdigheid het gevolg is van een grove nalatigheid van ACCU. De door ACCU opgegeven leveringstermijnen nemen slechts een aanvang na schriftelijke bevestiging vanwege de klant of door een (gedeeltelijke) uitvoering van de overeenkomst door ACCU.
Het eventuele vervoer geschiedt steeds op kosten en risico van de klant.
De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering bestonden en welke de klant na controle redelijkerwijze kan vaststellen, worden geacht onmiddellijk te zijn aanvaard bij gebrek aan protest bij de levering.
Klachten betreffende een verborgen gebrek dat niet vaststelbaar was op het ogenblik van de levering dienen binnen de vijf werkdagen na de vaststelling van het gebrek middels omstandig aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan ACCU.
In geval van een gegronde klacht heeft ACCU het recht om ofwel de herstelling van het goed uit te voeren, ofwel het goed te vervangen door een soortgelijk goed.

4. EXONERATIE

ACCU zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege haarzelf en/of haar aangestelden.
ACCU is enkel aansprakelijk in geval van zware fout en/of opzet.
De aansprakelijkheid van ACCU is in ieder geval beperkt tot het bedrag opgenomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst.
ACCU kan daarenboven enkel verantwoordelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks werd veroorzaakt door het geleverde.
In geen geval kan ACCU aansprakelijk gesteld worden voor schade dewelke ontstond of veroorzaakt werd door een onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van het geleverde. In geval ACCU producten levert welke zij heeft bekomen van een derde leverancier, zal zij niet gehouden zijn tot een grotere waarborg dan deze waartoe de derde leverancier opzichtens haar gehouden is.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door ACCU geleverde goederen blijven eigendom van ACCU tot na de volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties en kosten.
In het geval dat de in gebreke gebleven klant failliet gaat, de toepassing vraagt van de wet op de continuïteit van ondernemingen of op enigerlei andere wijze zijn activiteiten gestaakt heeft, behoudt ACCU zich het recht voor de verkochte goederen op te eisen middels eenvoudig verzoek gericht aan degene die de kwestieuze goederen onder zich heeft.

6. BETALING

Elke betwisting i.v.m. de toegezonden factuur moet binnen de zeven dagen na de factuurdatum aangetekend medegedeeld worden aan ACCU.
Bij gebreke daaraan, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd. Protest ontslaat de klant daarenboven niet van zijn betalingsverplichting en vermag deze evenmin op te schorten.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al de facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van ACCU.

Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele moratoire interest, die gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 02.08.2002, verhoogd met 3%.
Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag het factuurbedrag zonder ingebrekestelling met 15% verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling. Dit forfaitair bedrag geldt als vergoeding voor de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet betaling.
Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling.
Wanneer de klant nalaat de overeengekomen betalingen te doen, zelfs indien het gedeeltelijke betalingen betreft, dan is ACCU daarenboven gerechtigd om de prestaties op te schorten tot dat de klant integraal voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting. De opschorting kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding van de klant.

7. ONTBINDING

De overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, gerechtelijke organisatie of ontbinding, toelating tot de collectieve schuldbemiddeling of welkdanige andere vorm van liquidatie van het vermogen van de klant.
ACCU heeft onmiddellijk recht op betaling van alle tot dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling.
De overeenkomst kan middels een aangetekend schrijven worden ontbonden lastens de klant indien de klant, na tien werkdagen die volgen op een aangetekende ingebrekestelling, in gebreke blijft om over te gaan tot betaling van de vervallen facturen.
De ontbinding vindt plaats op de datum die vermeld staat op het afgiftebewijs van de aangetekende zending.
Bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant of bij gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de klant is een forfaitaire en vooraf overeengekomen schadevergoeding verschuldigd van 25% op de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van ACCU om een grotere schade te bewijzen en daarvoor een vergoeding in rekening te brengen. Deze schadevergoeding kan niet herleid worden door de partijen en de partijen komen overeen dat deze schade de werkelijk geleden schade uitmaakt.
Indien de overeenkomst gerechtelijk ontbonden wordt ten nadele van ACCU is zij aan de klant dezelfde schadevergoeding verschuldigd.

8. PRIVACY

ACCU en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van hun overeenkomst(en) de Verordening (EU) 2016/679 (AVG) van toepassing is. ACCU heeft op haar website een privacyverklaring opgenomen. Kennisname van deze voorwaarden impliceert de kennisname van de privacy verklaring waarnaar hierin verwezen wordt.

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tekeningen, schetsen, schema’s, berekeningen, e.a. die toegevoegd zijn bij onze briefwisseling dienen als vertrouwelijk te worden beschouwd. Zij blijven eigendom van ACCU en mogen in geen geval zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan derden meegedeeld worden.
Alle intellectuele eigendomsrechten en know-how met betrekking tot de geleverde producten blijven eigendom van ACCU.

10. FORUMBEDING EN TOEPASSELIJK RECHT

Met uitsluiting van elke andere wetgeving is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing op de geschillen tussen de partijen.
Alle geschillen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven, afdeling Aarschot.

11. VERHUURVOORWAARDEN

Indien ACCU goederen verhuurt aan de klant zijn de volgende voorwaarden eveneens van toepassing. In voorkomend geval primeren de verhuurvoorwaarden in geval van tegenstrijdigheid.
De verhuring wordt toegestaan voor een termijn zoals in de overeenkomst staat vermeld. Het huurcontract kan niet vroegtijdig beëindigd worden. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid om het voertuig tijdig terug te brengen. Bij gebreke aan het tijdig terugbrengen van het gehuurde goed zal een bijkomende vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de huurprijs, en dit tot op het ogenblik dat het voertuig wordt teruggebracht.
ACCU heeft tevens het recht om al de bijkomende kosten, in de breedste zin van het woord, die gemaakt dienen te worden om het voertuig terug in haar bezit te krijgen (zoals onder meer takelkosten, douanekosten, repatriëringkosten, stallingkosten) aan te rekenen aan de klant.
De klant verklaart te beschikken over een geldig rijbewijs voor zowel het trekkend voertuig als het gehuurd goed. De huurder dient zelf te zorgen voor een wettelijk geldige kentekenplaat als hij een aanhangwagen huurt.
De klant zal het gehuurd goed enkel gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is. Gebruik voor onwettige of verboden doeleinden is verboden. Alle schade die hierdoor zou ontstaan aan het gehuurd goed en/of aan derden zal integraal ten laste worden gelegd van de klant.
De klant zal, in geval van inbeslagname of verbeurdverklaring van het goed, om welke reden ook, ACCU integraal vergoeden voor alle schade en kosten die hieruit zouden voortvloeien.
De verzekering van het gehuurde goed is steeds ten laste van de huurder.
De klant is steeds aansprakelijk voor de overtredingen en aanvaard de risico’s die verbonden zijn aan het vervoer of gebruik van het gehuurd goed. De klant zal alle boetes, belastingen, retributies en/of vergoedingen dienen te betalen die hieruit voortvloeien. De klant verklaart bij de in ontvangstneming het gehuurde goed te hebben nagekeken, de werking ervan te hebben gecontroleerd en erkent de in ontvangstneming. Bij gebreke aan schriftelijke opmerkingen wordt het goed geacht te zijn ontvangen in perfecte staat. Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient het gehuurde goed in dezelfde staat als bij de in ontvangstneming terug bezorgd te worden. De klant is verplicht om elke schade en elk gebrek te melden aan ACCU. De huurwaarborg wordt slechts teruggestort indien het verhuurde goed bij nazicht geen gebreken vertoond.
Wijzigingen en/of reparaties aan het gehuurde goed mogen uitsluitend door ACCU worden verricht.
Indien het gehuurde goed gebreken of beschadigingen vertoont en indien de klant het gehuurde goed niet of gebrekkig heeft schoongemaakt, is ACCU gerechtigd de reparatie- en/of reinigingskosten in rekening te brengen. De reinigingskosten worden forfaitair begroot op 10% van de huurprijs, onverminderd het recht van ACCU om het bestaan van hogere kosten te bewijzen. De klant is aansprakelijk voor elke schade aan het gehuurde goed, uit welke oorzaak zij ook mogen ontstaan.
ACCU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de technische werking van het gehuurde goed en bij defect of gebrekkige werking kan aan hem nooit enige schadevergoeding gevorderd worden.
De klant gaat ermee akkoord het gehuurde goed voorzichtig en vakkundig te gebruiken en zich te houden aan de gebruiksaanwijzingen waarvan hij kennis genomen heeft bij ontvangst van het gehuurde goed. De klant dient ervoor te zorgen dat het gehuurde goed niet toegankelijk is voor derden. De klant is niet gerechtigd het gehuurde goed aan derden onder te verhuren, uit te lenen of anderszins ter beschikking te stellen.